Các Hãng Điện Thoại Không Dây California Chuẩn Bị cho Các Sự Kiện Khẩn Cấp Đã Được Công Bố

Các hãng điện thoại không dây ở California đặc biệt thông báo cho các bạn — khách hàng của chúng tôi — về những nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo các mạng lưới của chúng tôi hoạt động trong tình trạng khẩn cấp được tiểu bang công bố về các thảm họa và cung cấp thông tin về các biện pháp mà bạn có thể dự đoán về loại sự kiện này.

Chúng tôi hiểu rằng khi thảm họa giáng xuống, nhiều người dựa vào các thiết bị không dây của họ để nhận thông tin, hỗ trợ mới nhất và để liên lạc với gia đình và bạn bè. Các hãng điện thoại không dây ở California chuyên cung cấp dịch vụ đáng tin cậy trong tình huống khẩn cấp. Mạng lưới của chúng tôi rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và kiên cường. Mặc dù chúng tôi có nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho các sự kiện khẩn cấp, nhưng có thể có một số thời điểm nhất định, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, khi dịch vụ có thể bị xuống cấp hoặc không khả dụng.

Đừng quên, bạn luôn có thể liên hệ với nhà cung cấp của mình nếu bạn có thêm câu hỏi về những vấn đề này.